Dostawa urządzeń grzewczych

Tryb: nieograniczony
Status: archiwalne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 15.04.2009 11.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Żyrardów sekretariat pok. n r 7
Termin otwarcia ofert: 15.04.2009
Ogłoszono dnia: 30.03.2009

Treść

Żyrardów, dnia 30.03.2009 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy
1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej nr 5, 96300 Żyrardów, tel. (046) 858 10 00 fax. 046 858 10 01.
2. Tryb zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

3. SIWZ będzie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.: www.pgmzyrardow.pl Na wniosek Wykonawcy SIWZ będzie dostępna za odpłatnością również w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej nr 5, lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 15 zł + koszty przesyłki.
4. Przedmiot zamówienia.

Dostawa urządzeń grzewczych w ilości:

30 szt. piecy grzewczych TYP 1

50 szt. piecy grzewczych TYP 2

50 szt. kuchni węglowych przenośnych niezabudowanych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który:
akceptuje i spełnia warunki zawarte w niniejszej specyfikacji:
Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie realizacji zamówienia. Na potwierdzenia ww. warunku należy złożyć nw. dokument:
? Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca spełnia pozostałe warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 14 i art. 24 ust. 1 i 2.
Należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 14 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy złożone wg. zał. nr 2 do SIWZ.
Wykonawca spełnia inne wymagania zgodnie z ustawą i treścią SIWZ
należy złożyć ofertę wg. zał. 1 wraz z dokumentami i oświadczeniami.
Oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zał. nr 4.
Należy załączyć do oferty kalkulację z opisem oferowanych urządzeń oraz instrukcję instalowania i obsługi urządzeń. Oferowane urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż określone w zał. nr 4 i zał. nr 5 kolumna 3 SIWZ.

9. Informacja na temat wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena oferty stanowi 100 % znaczenia

11. Miejsce składania ofert
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej nr 5, 96300 Żyrardów sekretariat pok. nr 7

12. Termin składania ofert: do dnia 15.04.2009 r., do godz. 11.00

13.Termin otwarcia ofert: dnia 15.04.2009 r., o godz. 12.00

14.Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16.Zamawiający nie zamierza przeprowadzić dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.
??????????????????? (pieczątka i podpis Zamawiającego)