Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania robót na remont nadproży na 1 ścianie( nad klatką schodową) budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków