Wykonanie przedmiarów robót w branży budowlanej i sanitarnej oraz kosztorysów inwestorskich na remonty lokali gminnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Żyrardów, własności zleconej oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 27.06.2018 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 27.06.2018
Ogłoszono dnia: 18.06.2018