?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dekerta 18 w Żyrardowie?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 16.08.2016 09:00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,96-300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 16.08.2016
Ogłoszono dnia: 29.07.2016

Treść

robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy  Dekerta18 w Żyrardowie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 7 oraz dokumentacji projektowej zał. nr 8 do SIWZ.