Sposoby załatwiania spraw

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone osobiście, pocztą i e-mailem.

Skargi i wnioski należy adresować:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o
ul. Armii Krajowej 5
96-300 Żyrardów
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl

Kierownicy Działów zobowiązani są do przyjmowania interesantów w sprawach interwencji codziennie w godzinach pracy PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

Więcej informacji zawiera serwis internetowy:
www.pgm.zyrardow.pl